Aktuell Januar 2018 – Le National Olympic II

Vorzustand – Goal Rückwand

Zwischenzustand – alter Filz entfernt

Endzustand – Goal Rückwand mit neuem Filz